Relaxació

La Relaxació Muscular Progressiva de Jacobson és una tècnica de relaxació psicològica que s’aconsegueix a través de la relaxació muscular. Consta d’una sèrie de contraccions i distensions de diferents grups musculars a través de la qual podem adonar-nos de a quines parts del cos acumulem tensions innecessàries, aprenem a relaxar-les i finalment podem identificar una sensació de relaxament físic amb una calma interior.

El Sistema Nerviós (SN) dóna l’ordre voluntària de tensió i distenció a la musculatura estriada quan desitgem realitzar un moviment o esforç muscular, però si l’ordre de tensió muscular és deguda a una tensió psicològica de la qual no som conscients -o som conscients de la tensió psicològica però no de que ens afecti a nivell muscular- aquesta tensió localitzada pot esdevenir una resposta automàtica i constant que ens produeixi tensió i fatiga muscular, i en cas de ser sostinguda durant molt de temps fins i tot ser la causa de contractures.

Amb la Relaxació de Jacobson prenem consciència d’aquesta tensió muscular deguda a la tensió psicològica i aprenem a relaxar-nos a nivell muscular, i per la mateixa via que una tensió mental pot tensar-nos muscularment veurem l’efecte de com relaxant-nos muscularment també ens relaxarem mentalment. Però no només és un exercici muscular, sinó que també s’hi intercalen exercicis de respiració i visualitzacions.

És un exercici senzill que una vegada après un mateix pot realitzar pel seu compte per tal d’adquirir habilitat en la relaxació i poder aplicar-la en diferents situacions de la vida quotidiana.